خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

مناظره شریعتمداری و کواکبیان شبکه 3 شنبه 11 دیما شروع شده

مشروح و فیلم این مناظره  در سایت قرار میگیرد